KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında BD Bilişim Danışmanlık – Berk Dumanhan (“BD Bilişim Danışmanlık”) olarak, Veri Sorumlusu ve/veya Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dahilinde; BD Bilişim Danışmanlık’ın uymakla yükümlü olduğu ilgili sair mevzuata (“Mevzuat”) uygun olarak işlenebilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, meslek ile sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verileriniz ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; vergi dairesi, vergi numarası, imza gibi hizmete bağlı tutulan sözleşmesel bilgiler ile verilerinizi; BD Bilişim Danışmanlık’ın sunduğu eğitimler, etkinlikler esnasında çekilen fotoğraf, video gibi medya verileriniz; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; BD Bilişim Danışmanlık’ a ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verileriniz (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) kapsamakta olup BD Bilişim Danışmanlık tarafından II. Maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmekte ve III. Maddede belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

BD Bilişim Danışmanlık tarafından Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz aşağıdaki amaçlar dahilinde işlenebilecektir:

 • Mevzuat ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
 • Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz’in başkaları tarafından ele geçirilmesini engelleyebilmek adına kimlik tespiti ve doğrulama,
 • BD Bilişim Danışmanlık’ ın sunduğu hizmetlerin teminini sağlama,
 • BD Bilişim Danışmanlık’ ın iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • BD Bilişim Danışmanlık sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve bu verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
 • Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla sizinle iletişime geçilmesi
 • ve bunlarla sınırlı olmaksızın, Mevzuat, BD Bilişim Danışmanlık Politika/Prosedür/Talimatlarına ve Sözleşmeye bağlı nedenler.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Veri/Kişisel Verileriniz, BD Bilişim ve/veya BD Bilişim’e ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 1. Kişisel Veri Aktarımı

KVKK ve Mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi II. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda; Mevzuat ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; başta bayilik sözleşmesi kapsamında hizmetin yerine getirilebilmesi amacıyla TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri A. Ş. olmak üzere iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz; II. Bölüm’de belirtilen amaçlarla; BD Bilişim Danışmanlık’ a ait www.bdbilisim.com alan adlı web sitesini ziyaretiniz esnasında ve/veya sonrasında yüz yüze yahut yazılı olarak; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, telefon, sms, mms vb. telekomünikasyon iletişim vasıtalarıyla, gönderdiğiniz mailler (e-postalar), internet sitesi, sözlü, dergi abonelik formu gibi yazılı, basılı ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmakta ve fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır.

KVKK’ya uygun olarak, işbu Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. BD Bilişim Danışmanlık’ a iletmiş olduğunuz Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz, hizmetin tamamlanmasını müteakip verilerin TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri A. Ş. Sistemlerine iletilmesini ve hizmetin tamamlanmasını müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde geri dönülemez şekilde imha edilmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin BD Bilişim Danışmanlık tarafından Veri Sorumlusu ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 11. maddesi gereği, aşağıda yer alan “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu”nu doldurup BD Bilişim Danışmanlık, 19 Mayıs Mah. Şemsettin Günaltay Cad. No: 144 D: 3 Kadıköy / İstanbul adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı, [email protected], adresine KEP ile göndererek;

 • Herhangi bir Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenme amaçlarını öğrenme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya BD Bilişim Danışmanlık’ ın söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

BD Bilişim Danışmanlık, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Bu halde başvurunun BD Bilişim’in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilir.

 • KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Veriler’in Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz işlenebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, BD Bilişim’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Kişisel sağlık verileri; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
EnglishTürkçe