E-İrsaliye

E-İrsaliye Kullanma Zorunluluğu Başlıyor!

     Uzun süredir beklenen Sevk İrsaliyesi belgelerini elektronik ortamda düzenlenme iletilme ve muhafazasına olanak sunan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” hazırlandı. Taslakda yaygın kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi” belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin düzenlemelere yer verildi.

     Tebliğ taslağında mükelleflerden gerekli şartları yerine getirdiği değerlendirilenler e-İrsaliye düzenleyecektir.

Uygulamadan Faydalanma Yöntemleri ve Başvuru Esasları

Mükellefler e-İrsaliye Uygulamasından;

  •  Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
  •  İrsaliye uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından oluşturulan ve http://www.efatura.gov.tr internet adresinde hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
  •  Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, olmak üzere üç yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

     Mükellefler, 1 ve 2. maddede belirtilen yöntemlerden biri ile uygulamaya dahil olmak istediklerinde, Gelir İdaresi Başkanlığının “www.efatura.gov.tr” internet adresinde yayımlanan ilgili klavuzlara uygun olarak e-İrsaliye uygulamasına ilişkin gerekli başvuru işlemlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

     E-İrsaliye uygulamasına 3 maddesinde belirtilen yöntemle dahil olmak isteyen mükellefler; doğrudan Başkanlıktan izin almış TÜRKKEP ya da benzeri özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

E-İrsaliye Kullanma Taleplerinin Değerlendirilmesi ve Onay

     E-İrsaliye uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık (GİB) sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmak için Başkanlığa yapılan başvurular. Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan ve testsüreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayan mükelleflere e-İrsaliye Uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmasına ilişkin olarak izin verilecektir.

     Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen mükelleflere, söz konusu eksiklikleri gidermeleri için en çok bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerini gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilir.

     Başvuruları reddedilen mükelleflerin reddi izleyen bir yıl içerisinde yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Bu durum, mükelleflerin e-İrsaliye uygulaması kapsamında GİB Portal ya da özel entegratörlük izni alan mükellefler vasıtasıyla e İrsaliye uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil etmez.

E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu:

     01/07/2018 tarihinden itibaren, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Belirtilen tarihten sonra 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamadan (e-Faturanın kağıt çıktısının irsaliye yerine geçer belge olarak kabul edilmesi uygulaması) yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu uygulamaya süresi içinde başvurmayan, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların GİB Portal hesapları 01/07/2018 tarihi itibariyle Başkanlık tarafından otomatik olarak açılacaktır.

     TÜRKKEP e-irsaliye hizmetlerini, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunlu kılınan altyapı yeterliliği ve standartların üstünde ek standartlar ve kalite sertifikalarına göre verebilmek için gerekli tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Altyapımızdan aldığımız bu güç ile müşterilerimize özel entegrasyon hizmetleri tamamında katma değerli çözümler sunmaya devam edeceğiz.

Başvuru için tıklayın.

EnglishTürkçe