509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 01.06.2020 tarihine kadar e-SMM zorunluluk durumları

 • Vergiden muaf olmayan serbest meslek grupları 01.06.2020 tarihine kadar e-SMM’ na geçmek zorundadır

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 01.01.2020 tarihine kadar e-İrsaliye zorunluluk durumları

 • Sebze ve Meyveleri ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal mükellefler

01.01.2020 tarihine kadar e-İrsaliye’ ye geçmek zorundadır.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 01.07.2020 tarihine kadar e-İrsaliye zorunluluk durumları

 • ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ ndan lisans alan ( bayilik lisansı dahil) mükellefler
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununda ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler
 • Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/ sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/ sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler
 • Şeker Kanununun 2′ nci maddesinin (c) bendinde tanıma yer verilen şekerinimalini gerçekleştiren mükellefler
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler
 • Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ ne kayıtlı kullanıcılar
 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

01.07.2020 tarihine kadar e-İrsaliye’ ye geçmek zorundadır.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 01.01.2020 tarihine kadar e- Arşiv Fatura zorunluluk durumları

 • Hali hazırda e-Fatura Uygulamasına Dahil Olan Mükellefler
 • Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu
 • e- Arşiv Fatura Olarak Düzenleme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar (vergi mükellefleri arası 5.000 TL, nihai tüketicilere 30.000 TL ve üzeri)

01.01.2020 tarihine kadar e-Arşiv Fatura’ ya geçmek zorundadır.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 01.07.2020 tarihine kadar e-Fatura zorunluluk durumları

 • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler
 • ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ ndan lisans alan (bayilik lisansı dahil) mükellefler
 • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler

01.07.2020 tarihine kadar e-Fatura’ ya geçmek zorundadır.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ, 01.01.2020 tarihine kadar e-Fatura zorunluluk durumları

 • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık eden bulunan internet reklamcıları
 • Sebze ve Meyveleri ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

01.01.2020 tarihine kadar e-Fatura’ ya geçmek zorundadır.

Danışmak için tıklayın.

EnglishTürkçe